Edu News Center

 

 » ข่าวแยกตามหมวด


 

 

รหัสหมวด หมวดข่าว
1 ประชาสัมพันธ์โครงการจากหน่วยงานภายนอก
2 กิจกรรมโครงการนิสิต
3 วารสารศึกษาศาสตร์
4 ฝ่ายวิชาการ
5 ฝ่ายโสตฯ
6 หน่วยฝึกสอน
7 ทุนการศึกษา
8 คนเก่งศึกษาศาสตร์ สายคณาจารย์ และ บุคลากร
9 รับสมัครงาน
10 ศิษย์เก่า
11 อบรมสัมนา
12 วิจัย
14 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
15 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
16 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
17 สาขาวิชาการบริหารและการจัดการทางการศึกษา
18 สาขาวิชาจิตวิทยา
19 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
20 สาขาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ
24 ครบรอบ 45 ปีคณะศึกษาศาสตร์
25 อบรมครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
26 อบรมครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
27 อรมรมครูวิทยฐาน ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ
28 อบรมครูวิทยฐานะ ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ
29 อบรมครู 9 มาตรฐาน
30 สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
31 คนเก่งศึกษาศาสตร์ (นิสิต)
32 อบรมครู 9 มาตรฐาน
33 ประกันคุณภาพ
34 บุคลากรภายใน
35 สวัสดิการคณะ
38 กิจกรรมบุคลากร
39 รับสมัครบุคลากรคณะ
40 ประกาศคำสั่งหน่วยฝึกสอน
41 MOU
42 ประชุม
43 จุลสารศึกษาศาสตร์
44 วารสารศึกษาศาสตร์
45 ทุนการศึกษาภายในประเทศ สำหรับคณาจารย์
46 ทุนการศึกษาภายในประเทศ สำหรับนิสิต
47 ทุนการศึกษาต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์
48 ทุนการศึกษาต่างประเทศ สำหรับนิสิต