Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2013-07-15
แนวปฏิบัติสำหรับการฝึกปฎิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

รายละเอียด
2013-07-12
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยเหมิน ประเทศจีน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

รายละเอียด
2013-07-08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

รายละเอียด
2013-07-01
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด
2013-06-26
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3

รายละเอียด
2013-06-05
ประกาศถึงนิสิตหลักสูตร กศ.ม. ที่เรียนรายวิชา 0320501 การบูรณาการพื้นฐานการศึกษา ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 ทุกคน

รายละเอียด
2013-05-31
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบวัดความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู)

รายละเอียด
2013-05-17
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 - 26 พ.ค. 2556

รายละเอียด
2013-05-16
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ และตอบปัญหาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

รายละเอียด
2013-05-14
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การตรวจสอบค่าระดับขั้น ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด
2013-05-09
ตารางรายละเอียดนิสิตและอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียด
2013-05-03
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การตรวจสอบค่าระดับขึ้น ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด
2013-05-02
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตชั้นปีที่ 5 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ยังไม่ได้มารับใบประกอบวิชาชีพครู ..

รายละเอียด
2013-04-29
โครงการประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อเรื่อง "การประกันภัยรถภาคบังคับ"

รายละเอียด
2013-04-24
ประกาศเลื่อน การพัฒนาหลักสูตรผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3

รายละเอียด
2013-04-24
ประกาศเลื่อน การพัฒนาหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 6

รายละเอียด
2013-04-22
ประกาศ ฝ่ายวิชาการคณะขอพบนิสิตหลักสูตรการศึกษาหลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) ตามรายชื่อดังนี้

รายละเอียด
2013-04-22
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.บ. ชั้นปีที่ 5 ในภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2555 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้นั้น ให้มารับใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด
2013-04-22
สำนักงานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสำหรับนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ

รายละเอียด
2013-04-22
ประกาศ ฝ่ายกิจการนิสิต เรื่อง ลงโทษนิสิตผู้กระทำผิดวินัยนิสิต

รายละเอียด
2013-04-09
ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนารุ่นที่ 21 - 23

รายละเอียด
2013-04-03
ประกาศ....การพัฒนาหลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีกำหนดอบรมในเดือน มิถุนายน 2556 ผู้ที่แจ้งความประสงค์กับเขตพื้นที่แล้ว สามารถลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 31 พฤษภาคม 2556

รายละเอียด
2013-03-29
ประกาศ เรื่องการรับใบประกอบวิชาชีพครูของนิิสิตหลักสูตร กศ.บ.๕ ปี...

รายละเอียด
2013-03-27
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียด
2013-03-18
นิสิตที่ได้รับทุนในโครงการครูมืออาชีพส่งรายละเอียดผลการเรียนวิชาเอก.....

รายละเอียด