Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2013-07-19
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงคณาจารย์ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียด
2013-07-19
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนต้น สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รายละเอียด
2013-07-16
สาขาวิชาจิตวิทยาโครงการอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “จิตวิทยาการสื่อสารต่างวัฒนธรรม” (Psychology cross cultural communication) วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

รายละเอียด
2013-07-16
คณะศึกษาศาสตร์ โดยศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครสงขลา และชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารนครสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมการศึกษา โอทอป ของหรอย สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2"

รายละเอียด
2013-07-16
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจรและโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ "งานสัมนาและนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่29"

รายละเอียด
2013-07-15
แนวปฏิบัติสำหรับการฝึกปฎิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

รายละเอียด
2013-07-12
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยเหมิน ประเทศจีน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

รายละเอียด
2013-07-08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15

รายละเอียด
2013-07-01
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556

รายละเอียด
2013-06-26
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3

รายละเอียด
2013-06-05
ประกาศถึงนิสิตหลักสูตร กศ.ม. ที่เรียนรายวิชา 0320501 การบูรณาการพื้นฐานการศึกษา ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 ทุกคน

รายละเอียด
2013-05-31
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบวัดความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู)

รายละเอียด
2013-05-17
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 - 26 พ.ค. 2556

รายละเอียด
2013-05-16
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ และตอบปัญหาประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

รายละเอียด
2013-05-14
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การตรวจสอบค่าระดับขั้น ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด
2013-05-09
ตารางรายละเอียดนิสิตและอาจารย์นิเทศก์การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียด
2013-05-03
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การตรวจสอบค่าระดับขึ้น ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

รายละเอียด
2013-05-02
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตชั้นปีที่ 5 และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ยังไม่ได้มารับใบประกอบวิชาชีพครู ..

รายละเอียด
2013-04-29
โครงการประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อเรื่อง "การประกันภัยรถภาคบังคับ"

รายละเอียด
2013-04-24
ประกาศเลื่อน การพัฒนาหลักสูตรผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 3

รายละเอียด
2013-04-24
ประกาศเลื่อน การพัฒนาหลักสูตรครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 6

รายละเอียด
2013-04-22
ประกาศ ฝ่ายวิชาการคณะขอพบนิสิตหลักสูตรการศึกษาหลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) ตามรายชื่อดังนี้

รายละเอียด
2013-04-22
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กศ.บ. ชั้นปีที่ 5 ในภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2555 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้นั้น ให้มารับใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด
2013-04-22
สำนักงานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสำหรับนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพ

รายละเอียด
2013-04-22
ประกาศ ฝ่ายกิจการนิสิต เรื่อง ลงโทษนิสิตผู้กระทำผิดวินัยนิสิต

รายละเอียด