Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2019-03-21
ประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 8

รายละเอียด
2019-03-21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียด
2019-03-21
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รายละเอียด
2019-03-21
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

รายละเอียด
2019-03-21
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เสนอผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562

รายละเอียด
2019-01-15
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด
2019-01-15
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2019-01-14
ขอความร่วมมือให้นิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

รายละเอียด
2019-01-12
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2019-01-12
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2018-12-17
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประกวดบทกวีสดุดีครูเนื่อในโครงการวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2018-12-17
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2018-12-12
เอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพครู 12 ธ.ค.61

รายละเอียด
2018-12-07
กำหนดการ โครงการการบูรณาการกระบวนทัศน์ทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดและการวิพากษ์จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด
2018-12-07
โครงการการบูรณาการกระบวนทัศน์ทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดและการวิพากษ์จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด
2018-12-06
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
2018-11-27
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง งดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
2018-11-15
การตรวจสอบค่าระดับขั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
2018-11-15
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การส่งค่าระดับขั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
2018-11-14
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์

รายละเอียด
2018-10-12
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตตพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
2018-10-12
การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

รายละเอียด
2018-10-10
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

รายละเอียด
2018-10-10
เข้าร่วมโครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 11

รายละเอียด
2018-10-03
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครู (วัดแววความเป็นครู) ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด