Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2019-04-26
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563-2564

รายละเอียด
2019-04-26
ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก และการใช้งาน UV/Vis Spectrophotometer"

รายละเอียด
2019-04-23
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรีนยรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีื 2562

รายละเอียด
2019-04-18
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศก.พอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ รศ ศ. พศ.2560

รายละเอียด
2019-04-18
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (เพิ่มเติม)

รายละเอียด
2019-04-17
รับสมัครทุน Huber H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-04-17
รับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-04-11
ประกาศ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้กับคณะศึกษาศาสตร์ แล้วนั้น คุรุสภาจำพิจารณาและออกใบประกอบให้ภายใน 60 วัน....

รายละเอียด
2019-03-29
ขอเชิญรวมพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2562

รายละเอียด
2019-03-28
การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

รายละเอียด
2019-03-21
ประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 8

รายละเอียด
2019-03-21
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ของสำนักงาน ก.พ.

รายละเอียด
2019-03-21
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอน

รายละเอียด
2019-03-21
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

รายละเอียด
2019-03-21
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เสนอผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562

รายละเอียด
2019-01-15
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด
2019-01-15
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2019-01-14
ขอความร่วมมือให้นิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายตอบแบบสอบถาม ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

รายละเอียด
2019-01-12
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2019-01-12
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดบทกวีสดุดีครู เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2018-12-17
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมการประกวดบทกวีสดุดีครูเนื่อในโครงการวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2018-12-17
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนิสิตเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เนื่องในโครงการวันครูแห่งชาติ "สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม" (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจำปีพุทธศักราช 2562

รายละเอียด
2018-12-12
เอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพครู 12 ธ.ค.61

รายละเอียด
2018-12-07
กำหนดการ โครงการการบูรณาการกระบวนทัศน์ทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดและการวิพากษ์จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด
2018-12-07
โครงการการบูรณาการกระบวนทัศน์ทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดและการวิพากษ์จิตวิทยา สังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด