Edu News Center

 

 » ข่าวทั้งหมด


 

 

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
2019-09-13
รายงานผลการแข่งขันกิจกรรม การแข่งขันอ่านฟังเสียง (การอ่าน บทร้อยแก้ว)

รายละเอียด
2019-09-13
ขอรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร)

รายละเอียด
2019-08-08
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-07-23
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด
2019-07-04
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การรับใบประกอบวิชาชีพครู (เพิ่มเติม)

รายละเอียด
2019-07-02
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การรับใบประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียด
2019-06-12
ประกาศรับสมัครสอบสัมภาษณ์นิสิตชั้นปีที่-1-รหัส-62-รับทุนของมูลนิธิชัยพัฒนา

รายละเอียด
2019-06-10
รับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตร สาขาวิชาวิชาชีพครู 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 (เสาร์-อาทิตย์)

รายละเอียด
2019-05-21
ขอความร่วมมือนิิสิตที่สำเร็จการศึกษา 2560 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายละเอียด
2019-05-17
แนวปฏิบัติ-ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะเพื่อการฝึกสอนฝึกงาน

รายละเอียด
2019-05-17
ประกาศ-แนวปฏิบัติสำหรับการออกฝึกปฏิบัติการสอนฯ

รายละเอียด
2019-05-15
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ SEED 2019

รายละเอียด
2019-05-08
การจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และ ตัวอย่าง-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561

รายละเอียด
2019-05-08
ตัวอย่าง-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561

รายละเอียด
2019-04-26
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563-2564

รายละเอียด
2019-04-26
ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก และการใช้งาน UV/Vis Spectrophotometer"

รายละเอียด
2019-04-23
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรีนยรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีื 2562

รายละเอียด
2019-04-18
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการซักซ้อมความเข้าใจประกาศก.พอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ รศ ศ. พศ.2560

รายละเอียด
2019-04-18
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (เพิ่มเติม)

รายละเอียด
2019-04-17
รับสมัครทุน Huber H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-04-17
รับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
2019-04-11
ประกาศ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 และได้ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูไว้กับคณะศึกษาศาสตร์ แล้วนั้น คุรุสภาจำพิจารณาและออกใบประกอบให้ภายใน 60 วัน....

รายละเอียด
2019-03-29
ขอเชิญรวมพิธีทำบุญเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2562

รายละเอียด
2019-03-28
การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

รายละเอียด
2019-03-21
ประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรเข้าอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 8

รายละเอียด