พาดหัวข่าว
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี10
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการวิชาชีพ สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันสถาปน วศ.สงขลา-มศว สงขลา-มศว ภาคใต้-มทษ.
การประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาสตูล ได้เชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
โครงการ “ศึกษารำลึก” ประจำปี ๒๕๕๘
ร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใย รักนิรันดร์
โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยที่ประเทศอินโดนีเซีย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมตกลงทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ”
งานเปิดโลกการศึกษา 2558
พิธีไหว้ครู คุรุวันทานฤนาถ
ประชุมโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 59
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนทีปราษฏณ์พิทยา
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสองของภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ English Camp 2015