พาดหัวข่าว
โครงการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ครั
โครงการพหุภาษา พหุวัฒนธรรม : ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
โครงการ ม.ทักษิณสัญจร
การประกวด Miss&Mister Education 2014
โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ และกรีฑา
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณและงานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2557
ปาริชาต กตัญญุตา คารวะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ บุคลากร และนิสิตร่วมต้อนรับ Miss Fades BR Gultom นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Facul
ผู้บริหาร คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
การประชุม สสวท.พบอาจารย์นิเทศก์และนิสิตหลักสูตร กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงาน คณะศึกษาศาสตร์
นิสิตรับทุนการศึกษากองทุนครูขจรณรงค์ เทพจารี และธนาคารไทยพาณิชย์
โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างป
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในระดับคณะ
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2557
ต้อนรับคณาจารย์จาก Taiwan Shoufu University