พาดหัวข่าว
โครงการสื่อสอนน้องเพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 2
รับฟังแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Pre-Degree และ Non-Degree เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือในการจัดทำหลักสูตร
โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)
โครงการศึกษาเรียนรู้สานฝันสู่มหาวิทยาลัย
ประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินงานจัด โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่น 3 (บรรจุปี พ.ศ.2561)
แนะนำหลักสูตรแก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมแนะนำหลักสูตรแก่คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกเขตภาคใต้
โครงการทัศนางานศิลป์สู่กระบวนการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา โดยมีนิสิตชั้นปีที่3 และอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศึกษาเข้าร่วมในโครงการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยMOCA หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
การประชุมกลุ่มย่อยโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ประชุมอาจารย์นิเทศก์ทำความเข้าใจการใช้ระบบ TSU Learning
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก(สพม.16) กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายเฉลิมพงษ์ พิมพ์เทพ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วม ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ จากการนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างสรรค์เป็นกระทงลอย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการศิลปศาสตร์พจนารถ : วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยสำหรับครู
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562