พาดหัวข่าว
การประกวด Miss & Mister and Miss Beauty Queen Education 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Era of Granite : สีสันปฐพี ราตรีแห่งชาติพันธุ์
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก (ภาคใต้)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย “การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ประชุมปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ : ความคลาดเคลื่อนของการวิจัยทางการศึกษา"
ประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการสัมมนาอาจารย์นิเทศก์นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีมอบทุนจากกองทุนปักษ์ใต้นิวยอร์ก
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshops) สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
โครงการ “การพัฒนาความเป็นผู้นำและส่งมอบงานของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561”
พิธีทำบุญสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)
คณะศึกษาศาสตร์ขอต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยความยินดียิ่ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (หมวดวิชาชีพครู หลักสูตร 4 มาตรฐาน)
ประชุมพิจารณา หารือ ในการดำเนินการนิเทศหนุนเสริม และการจัดประชุมวิชาการนำเสนอนวัตกรรมโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น ปี พ.ศ.2560 ของสถาบันเครือข่ายผลิตครู ภาคใต้ตอนล่าง