พาดหัวข่าว
โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ. ศิลปศึกษา ที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธัญชนก พูนศิลป์ ที่ได้รับรางวัล " Top Five Papers Award "
ขอแสดงความยินดีกับ นางราณี ประสิทธิกรณ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.ม. หลักสูตรและการสอนที่ได้รับเข็มที่ระลึกและรางวัล " ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 "
งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงของนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลดาน มูนะ นิสิตชั้นปีที่2 หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ U.S.Embassy Youth Council “
ขอแสดงความยินดีกับ อส.ทพ.วัลวิภา ดารารัตน์ ศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.บ.พลศึกษา ที่คว้าเหรียญทองแดง รายการเปตองชิงแชมป์โลก
ขอแสดงความยินดีกับ นางสุมาลี รักโข (ศิษย์เก่า กศ.ม. ​หลักสูตรและการสอน) ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน "ครูขวัญศิษย์ ปี 2564"
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเข็ม"เสมาคุณูปการ" และเกียรติคุณบัตรสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ณ ลานปะรำพิธีบริเวณลานปู่เลียบ
ดร.ชคดี ไวยวุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ COVID-19 PANIC DISORDER ปรับตัวอย่างไร? ไม่ตระหนก
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ Happy Work - Happy life (งานได้ผล-คนเป็นสุข)
โครงการ “ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะ”
กิจกรรม "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา กษิณานุสรณ์"
ช่องทางการจัดส่งเอกสารแบบออนไลน์
กิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2563