พาดหัวข่าว
โครงการพัฒนาการเป็นครูสังคมศึกษาอย่างมืออาชีพ
โครงการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ เคมี ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมของนักวิจัย
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia : SEA-Teacher Project)
การประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) ประจำภาคเรียนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขันกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค
การประกวด Miss & Mister and Miss Beauty Queen Education 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Era of Granite : สีสันปฐพี ราตรีแห่งชาติพันธุ์
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
โครงการ “ธนชาติ ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก (ภาคใต้)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย “การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ประชุมปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ : ความคลาดเคลื่อนของการวิจัยทางการศึกษา"
ประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยทักษิณ