พาดหัวข่าว
หน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฎิบัติการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ เข้าสำรวจอาคารและสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสท.)
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2562
ประชุมเรื่อง “การวางแผนและการเตรียมการเคลื่อนย้ายไปยังอาคารศูนย์ปฎิบัติการวิชาชีพครู "
ประชุมเรื่อง การพิจารณา/หารือโครงการและแผนปรับปรุงหลักสูตรแบบคลัสเตอร์
สายด่วนสำหรับนิสิตเพื่อติดต่อหน่วยงานสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต “ ทีมBDM TSU​ “
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิต อุดม
ขอแจ้งการจัดส่งใบประกอบวิชาชีพครูให้นิสิตทางไปรษณีย์
ขอแสดงความยินดีกับ นายศรชัย ธูปหอม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์
ขอปรับเปลี่ยนวิธีการรับเอกสารจากการมารับด้วยตนเอง ไปเป็นส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ หนังสือรับรองสิทธิ์การขอใบประกอบวิชาชีพครู/หนังสือ ขอเทียบโอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
สายด่วนติดต่อหน่วยงานสำนักงานคณะในช่วงปิดมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา
โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562
โครงการสัมมนานิสิตหลังออกปฏิบัติการสอนสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย "นวัตกรรมวิชาชีพครู" ครั้งที่ 3
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy University) ครั้งที่ 8
นิทรรศการโครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษานิพนธ์ "Art Education Thesis Exhibition 1"