ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาง
ชื่อ : สุมนา
นามสกุล : อมรอนุพงศ์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ