ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาง
ชื่อ : กิจจา
นามสกุล : ทองนิ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ