ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาย
ชื่อ : นฤเศรษฐ์
นามสกุล : พิริยชัยหิรัญ
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ