ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาง
ชื่อ : ปุญญาภา
นามสกุล : นิธิพิเชฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : หัวหน้าสำนักงาน
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ