ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นาง
ชื่อ : เยาวลักษณ์
นามสกุล : พริกบุญจันทร์
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2544 บธ.บ. การบัญชี วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ไทย