ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ชัยลิขิต
นามสกุล : สร้อยเพชรเกษม
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2547 กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
2530 กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ไทย ไทย
2526 กศ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ไทย