ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นางสาว
ชื่อ : จงกลวรรณ
นามสกุล : พิสิฐพันพร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2545 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ไทย