ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : วรินธร
นามสกุล : เบญจศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาการสอนศิลปศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2555 ปร.ด. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
2549 ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2544 กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย