ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : ธีรยุทธ์
นามสกุล : เกณบุตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ประธานสาขาการสอนศิลปศาสตร์
สังกัด : สาขาการสอนศิลปศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2554 ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2549 กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย