ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : สุวรรณี
นามสกุล : เปลี่ยนรัมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2555 ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
2549 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
2545 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย