ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : สิงหา
นามสกุล : ประสิทธิ์พงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ผู้ช่วยคณบดี
สังกัด : สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2554 ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
2546 กศ.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ไทย
2543 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ไทย