ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : วิภาฤดี
นามสกุล : วิภาวิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2554 ปร.ด. การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
2543 ศษ.ม. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2537 ศษ.บ. ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย