ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : พูนสุข
นามสกุล : อุดม
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน :
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2545 กศ.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย
2532 วท.ม. การสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2525 วท.บ. ศึกษาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย