ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : อมลวรรณ
นามสกุล : วีระธรรมโม
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : คณบดี
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2547 กศ.ด. การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย
2540 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2530 ประกาศนียบัตร วิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาล ไทย