ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : สุนทรี
นามสกุล : วรรณไพเราะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สังกัด : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2555 ค.ด. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2549 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย
2546 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2544 วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไทย
2541 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย