ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : รุ่งชัชดาพร
นามสกุล : เวหะชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2548 กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย
2536 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย
0 2533 มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย