ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : สุนทรา
นามสกุล : กล้าณรงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน :
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2549 Ph.D. Human Movement University of South Australia ออสเตรเลีย
2527 กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2523 กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา ไทย