ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : เพ็ญนภา
นามสกุล : สุวรรณวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ลาศึกษาต่อ
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2553 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
2547 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย