ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : นวพรรษ
นามสกุล : รัตนบุญทวี
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2558 ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไทย
2545 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2542 ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย