ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : นุชนาฏ
นามสกุล : ใจดำรงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ :
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2553 ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไทย
2544 คอ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไทย
2540 กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย