ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : รองศาสตราจารย์
ชื่อ : เอกวิทย์
นามสกุล : แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน :
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2533 กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2530 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ไทย