ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : ชัชวาล
นามสกุล : ชุมรักษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สังกัด : สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2558 ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2536 กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2532 กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ไทย