ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ภูริทัต
นามสกุล : สิงหเสม
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2553 ศษ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย
2550 วท.ม. จิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2545 นิเทศศาสตรบัณฑิต การโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไทย