ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ชคดี
นามสกุล : ไวยวุทธิ
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ :
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2562 Doctor of Philosophy in Psychological and Quantitative Foundations (Educational Psychology) University of Iowa สหรัฐอเมริกา
2552 M.S. Psychology of Individual Differences University of Edinburgh สหราชอาณาจักร
2546 ศศ.บ. จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย