ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : วีนัส
นามสกุล : ศรีศักดา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2556 กศ.ด. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย
2545 ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
2543 กศ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย