ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ดวงฤดี
นามสกุล : พ่วงแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2557 ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2540 กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2535 กศ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ไทย