ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : อาภากร
นามสกุล : ราชสงฆ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยา
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2541 กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2537 กศ.บ. การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ไทย