ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : เสาวรส
นามสกุล : ยิ่งวรรณะ
ตำแหน่ง :
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2555 ค.ด. วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2546 ค.ม. สถิติเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2543 ค.บ. การสอนคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย