ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : วัลลยา
นามสกุล : ธรรมอภิบาล อินทนิน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
สังกัด : สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2555 กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ไทย
2546 กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2542 กศ.บ. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย