ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นางสาว
ชื่อ : พิชามญชุ์
นามสกุล : ส่งนาวา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร :
สถานะการทำงาน :
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ