ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ธนิกา
นามสกุล : วศินยานุวัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2563 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2554 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย