ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : เมธี
นามสกุล : ดิสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2552 กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
2546 กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2541 บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย