ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : นางสาว
ชื่อ : อรณิช
นามสกุล : ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร :
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ