ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : ณัชชา
นามสกุล : มหปุญญานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2548 กศ.ด. การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2541 ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2535 ค.บ. การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ไทย