ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี
ชื่อ : อัมพิกา
นามสกุล : อรัญดร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สำนักงาน
ประเภทบุคลากร :
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ