ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : จิดาภา
นามสกุล : สุวรรณฤกษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด :
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2546 ค.ด. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2539 ศศ.ม. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
2531 ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย