ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์
ชื่อ : ประชิต
นามสกุล : คงรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2545 วท.ม. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
2524 กศ.บ. ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ไทย