ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชื่อ : สมภพ
นามสกุล : อินทสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด :
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2533 Ph.D. Botany มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์
2518 กศ.ม. อุดมศึกษาและการฝึกหัดครูชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
2516 กศ.บ. ชีววิทยา-อังกฤษ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ไทย