ข้อมูลบุคลากร
คำนำหน้าชื่อ : อาจารย์ ดร.
ชื่อ : ธัญชนก
นามสกุล : พูนศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ : ไม่มี
สังกัด : สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานะการทำงาน : ปฏิบัติงาน
email :
เบอร์ภายใน :

 

ปี หลักสูตร มหาวิทยาลัย ประเทศ
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2556 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย
2553 การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ไทย